Erstatningsrett

Erstatningsrett

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade.


Etter alminnelig norsk erstatningsrett må tre grunnvilkår være oppfylt for at en skadelidt skal bli tilkjent erstatning:


  1. Den skadelidte handling må ha ført til et økonomisk tap
  2. Skadevolderen må ha foretatt en ansvarsbetinget handling eller det må foreligge et ansvarsgrunnlag.
  3. Det må være faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom skaden og den ansvarsbetingende handlingen.

Erstatning kan være aktuelt både i forhold til materielle skader, personskader, yrkesskader og som kompensasjon for annen påført lidelse.


Våre tjenester

  • Kartlegge om betingelsene for erstatningsansvar er oppfylt
  • Bistå i selve beregningen av erstatningen og erstatningsutmålingen
  • Bistå i kontakten med skadevolder og eventuelt forsikringsselskap
  • Undersøke mulig rettshjelpdekning

Relaterte fagartikler