Fast eiendoms rettsforhold

Fast eiendoms rettsforhold

Fast eiendoms rettsforhold er et meget vidt fagfelt. Det omhandler både privatrettslige og of-fentligrettslige regler.


Det er et betydelig antall lover som gjelder for fast eiendom. I tillegg er viktige spørsmål ulovfestet. Rettslig sies det gjerne at eiendomsretten er negativt avgrenset.


Eiendomsretten gir eieren alle rettigheter til å bruke og råde over eiendommen. Dette gjelder likevel ikke de beføyelsene som er unntatt ved lov eller på annen måte er overført andre.


Dette gjelder både rettslige og faktiske disposisjoner.


Behovet for juridisk bistand kan melde seg ved flere anledninger. Dette gjelder blant annet ved kjøp og salg av eiendom, husleieavtaler, tomtefeste og skjønn. I tillegg kan det være behov for juridisk bistand i forbindelse med byggesaker, konsesjon, tinglysning med mer.


Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS er samarbeidsadvokater med Huseiernes landsforbund og Tryg Forsikring.


Vi har lang erfaring innen alle sakstyper som gjelder fast eiendom rettsforhold. Advokatene våre er løsningsorienterte og har som mål å gi klienten en rask og effektiv hjelp


Våre tjenester

  • Bistand ved feil og mangler ved kjøp/salg av boligeiendom
  • Kartlegge megleransvar
  • Bistand ved leie og utleie av bolig samt næringslokaler
  • Avklare bruksrett, servitutter og tinglysning
  • Bistand ved seksjonering og pantsettelse av fast eiendom
  • Råd og veiledning i forhold til plan- og bygningslovens regler
  • Bistand i forbindelse med tomtefeste
  • Undersøke mulig rettshjelpsdekning

Relaterte fagartikler