Arbeidsrett

Arbeidsrett

Arbeidsrett omhandler rettsregler som gjelder mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Et arbeidsforhold består av en rekke rettigheter og plikter som arbeidsgiver og arbeidstaker har ovenfor hverandre fra arbeidsforholdets etablering, gjennom det løpende arbeidsforholdet og til dets avslutning.


Arbeidsretten regulerer blant annet arbeidstakers rettigheter ovenfor arbeidsgiver, deriblant lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, vern mot diskriminering, permisjon, oppsigelse, avskjed m.v. Arbeidsretten inneholder også bestemmelser om arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers adgang til å organiserer virksomheten. Lovgivningen inneholder også regler om offentlige organers tilsyn med at reglene blir etterlevd.


I et ansettelsesforhold har arbeidsgiver en økonomisk forpliktelse ovenfor ansatte. I tillegg har arbeidsgiver en plikt til å tilrettelegge for trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger av arbeidet. Arbeidstaker plikter å uføre å utføre arbeidet i henhold til arbeidsgivers styringsadgang og innenfor ansettelseskontraktens rammer.


Alle ansettelsesforhold og arbeidstvister må gis en behandles individuelt. Vurderingen kan være til dels komplekse. Det vil da være en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.


Våre tjenester

  • Bistand ved konflikter knyttet til utøvelsen av arbeidsgivers ulovfestede styringsrett samt plikter etter blant annet arbeidsmiljøloven
  • Bistand ved konflikter knyttet til arbeidsgivers ansvar for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS), herunder arbeidstidsbestemmelsene
  • Bistand i forbindelse med arbeidstakers vern mot å miste sitt arbeid
  • Inngi søknad om fritt rettsråd, samt vurdere mulig rettshjelpsdekning

Relaterte fagartikler